top of page

25η Ιουνίου 2022- Ημέρα των Ναυτικών

Διεθνής ημέρα μνήμης, τιμής, έντονου προβληματισμού και επαγρύπνησης!

Η Παγκόσμια Ημέρα των Ναυτικών, καθιερώθηκε από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό Ι.Μ.Ο να εορτάζεται την 25η Ιουνίου κάθε χρόνου, προκειμένου να υπενθυμίζει σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης πως οι Ναυτικοί αποτελούν το πιο ζωντανό κύτταρο της παγκόσμιας ναυτιλίας.


Να υπενθυμίζει ότι, η ανάπτυξη και η βιωσιμότητα του διεθνούς εμπορίου και η διακίνηση ανθρώπων και αγαθών δια θαλάσσης, οφείλονται πρωτίστως και εν πολλοίς, στους ανθρώπους της αλμύρας όλων των βαθμίδων, που με κόπους, στερήσεις, αυταπάρνηση, ακόμη και ανθρώπινες απώλειες, καταφέρνουν να κρατήσουν υγιή τον παγκόσμιο εμπορικό ιστό.


Και ακόμη να υπενθυμίζει ότι, η εξέλιξη μιας χώρας, μέσω της ανάπτυξης του εμπορίου της και η διάδοση των ιδεών και του πολιτισμού της βασίζεται πρώτα από όλα στον ανθρώπινο παράγοντα που λέγεται Ναυτικός και δευτερευόντως στα υπερσύγχρονα μεγαθήρια πλοία που τους πλαισιώνουν.


Ειδικότερα όμως στη Χώρα μας, η “Ημέρα των Ναυτικών” να υπενθυμίζει ότι, η Ελληνική Ναυτιλία είναι ένας από τους πιο σημαντικούς πυλώνες της οικονομίας μας και ότι οι Έλληνες Ναυτικοί, οι «αφανείς» αυτοί ήρωες είναι η ουσιαστική κινητήρια δύναμη και οι κλειδοκράτορες όχι μόνο της ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας. H 25η Ιουνίου όμως είναι και πρέπει να παραμείνει και ως ημέρα έντονου προβληματισμού και επαγρύπνησης, ιδιαίτερα σήμερα που οι μεγάλες δυσκολίες και η αβεβαιότητα των καιρών, (αναταραχές και πόλεμοι σε άλλες χώρες, παγκόσμια οικονομική, ενεργειακή και επισιτιστική κρίση προ των πυλών), δεν αφήνουν περιθώρια για χαλάρωση και εφησυχασμό.

Τα προβλήματα των Ναυτικών μας, δυστυχώς διογκώνονται καθημερινά.

Υπάρχουν πολλές ανοικτές «πληγές» που εκκρεμούν και πολλά ερωτήματα που χρήζουν απαντήσεων και ενεργειών.


Απαιτείται η λήψη εύστοχων, αλλά όχι βεβιασμένων, αποφάσεων τόσο από την Πολιτεία μας όσο και τους εμπλεκόμενους Ναυτιλιακούς Φορείς, ώστε να προστατεύσουμε και να ενισχύσουμε, όπως οφείλουμε, τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, τους Ναυτικούς μας.

Και κυρίως να τους εξασφαλίσουμε πιο ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς.

Οφείλουμε να μαθαίνουμε από τα λάθη του παρελθόντος ώστε να μην τα επαναλαμβάνουμε.


Η 25η Ιουνίου να μην προσφέρεται μόνο για γιορτή, αλλά να αποτελέσει μια ευκαιρία για ανασυγκρότηση και ανύψωση του Ναυτικού επαγγέλματος και των Ναυτικών μας.

Τους οφείλουμε τιμή, σεβασμό, ευγνωμοσύνη και μέλλον. Είναι από τα μεγάλα όπλα της πατρίδας μας.


Cpt. Εμμανουήλ Τσικαλάκης

Γενικός Γραμματέας ΠΝΟ
25 June 2022 Day of the Seafarer

International day of remembrance, honor, deep concern and vigilance!


The International Day of the Seafarer was established by the International Maritime Organization (IMO) to be celebrated on the 25th of June every year, in order to remind all over the world that Seafarers are the most vivid cell in world shipping.


To be reminded that the development and sustainability of international trade and the movement of people and goods by sea is performed primarily and in a large part due to these people from all ranks, who are filled with salt and manage to keep the global trade healthy, with hard work, deprivation, self-sacrifice and even human losses.


To be reminded also, that the development of a country, by the upgrowth of its trade and the dissemination of its ideas and culture is based first of all on the human factor called Seafarer and secondarily on the state-of-the-art giant ships surrounding them.


Moreover, particularly in our country, the "Day of the Seafarers" must remind that the Greek Shipping is one of the most important pillars of our economy and that the Greek Seafarers, these "unsung" heroes are the real driving force and the key holders, not only of the Greek but also of the world economy.


However, June 25th is and must remain a day of intense concern and vigilance, especially nowadays when the great difficulties and the uncertainty of the times (turmoil and wars in other countries, global economic, energy and food crisis approaching), do not leave room for leisure and complacency.


The problems of our Seafarers, unfortunately, are increasing day by day.

There are many “wounds” still remaining “open” and many questions that need answers and actions.


It is necessary to take targeted, but not hasty, decisions both by our Government and the Maritime stakeholders involved, in order to protect and strengthen our Seafarers, as we should, both educationally and financially.


And above all, to ensure they have more decent working conditions.

We must learn from the mistakes of the past so that we do not repeat them.


June 25th should not only be offered for a celebration. It should be an opportunity for the reconstruction and uplift of the Maritime profession and of our Seafarers.


We owe them honor, respect, gratitude and a future. It is one of the great weapons of our country.


Capt. Emmanuel Tsikalakis

General Secretary PNOΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
.pdf
Download PDF • 166KB
DAY OF THE SEAFARER
.pdf
Download PDF • 112KB

Comments


bottom of page